Công ty CP Home Trend chuyên cung cấp giải pháp BĐS để ở và đầu tư, bên cạnh đó có các dịch vụ cho xu hướng cuộc sống của bạn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tiên phong, sẽ giúp gia đình bạn bắt kịp xu hướng xã hội. bất động sản xu hướng, nội thất xu hướng, smart home, chăm sóc sức khoẻ....
Địa chỉ: Số 118 đường 3/2, phường 12, quận 10
Phone: 0938442559
Website: hometrend.vn
Xem thêm: linkedin.com/in/hometrend/
twitter.com/TrendHome5
behance.net/trendhome

Mastodon for Liberals

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!