Lắp Đặt Mạng FPT Internet Cáp Quang giá chỉ từ 210.000đ /tháng. Miễn phí lắp đặt 100%. Tặng từ 1-3 tháng cước.

Truyền Hình FPT PLAY – Biến tivi thường thành tivi thông minh. Trang bị đầu thu FPT 4K FX6. Giá chỉ từ 55.000đ/tháng

FPT Camera – Là Camera IP đầu tiên lưu trữ qua điện toán đám mây (Cloud). Chi phí ban đầu thấp, bảo mật,…Hình ảnh Full HD, sắc nét.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Website: lapdatmanginternet.net
Hotline: 0976.894.616

Email: datnt147@fpt.com.vn

Mastodon for Liberals

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!